صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور | مدیر درگاه اینترنتی  : فرشاد عباسی
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour || ICT webmaster: FarshadAbbasi
Copyright © 2012 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.